Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Odesláním dotazu/objednávky z internetového kontaktního/objednávkového formuláře na dodávku zboží, objednávky po telefonu, prostřednictvím e-mailové adresy nebo samotným používáním služeb uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Jsem firma Ing. Petra Stříbná, IČ 76362817 na adrese: Za Lihovarem 340 v Oldřišově a provozuji webové stránky www.stribna.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mailu: stribna.petra@email.cz.
Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, a podpořím Vás v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte. Osobní údaje zpracovávám v tomto rozsahu:

1) běžné osobní údaje (pro poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, adresa, telefon, e-mail – ty nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. poskytnutí služby atd.), dále pro vedení účetnictví – jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci účetních dokladů.

2) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Při procházení výše uvedených webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Výše uvedené webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení, ochrana a třetí strany
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup moji spolupracovníci. Jedná se zejména o externího dodavatele účetních služeb a dalších subdodavatelů.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše práva
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, můžete nás kontaktovat na e-mailu stribna.petra@email.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já Vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejným způsobem jako při využití práva na přístup.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje, které o Vás zpracovávám, a také je smažu ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji minimálně 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, to znamená, že musím například evidovat vystavené účetní doklady, a to po dobu, kterou stanovuje zákon. V takovém případě smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat emailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ráda bych, pokud mne o Vašem záměru budete předem informovat, abychom mohla případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Tyto emaily Vám zasílám, jste-li mými zákazníky na základě mého oprávněného zájmu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.4.2020 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.